Dualar

Esma-ül Hüsna, Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları

Esma-ül Hüsna Allah’ın İsimleri ve Anlamları

1- Allah: Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı.

2- Er-Rahman: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden.

3- Er-Rahim: Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan.

4- El-Melik: Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5- El-Kuddus: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdise layık olan.

6- Es-Selam: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran.

7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan.

8- El-Müheymin: Her şeyi görüp gözeten.

9- El-Aziz: İzzet sahibi, her şeye galip olan.

10- El-Cebbar: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri olmayan.

12- El-Halık: Yaratan, yoktan var eden.

13- El-Bari: Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan.

14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren.

15- El-Gaffar: Günahları örten ve çok mağfiret eden.

16- El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan.

17- El-Vehhab: Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden.

18- Er-Rezzak: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19- El-Fettah: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20- El-Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.

21- El-Kabıd: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.

22- El-Basıt: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

23- El-Hafıd: Dereceleri alçaltan

24- Er-Rafi: Şeref verip yükselten.

25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden, izzet veren.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten.

28- El-Basir: Gizli açık, her şeyi en iyi gören.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden.

30- El-Adl: Mutlak adil, çok adaletli.

31- El-Latîf: Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen.

32- El-Habir: Olmuş olacak her şeyden haberdar.

33- El-Halim: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan.

34- El-Azim: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce.

35- El-Gafur: Affı, mağfireti bol.

36- Eş-Şekur: Az amele, çok sevap veren.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce.

38- El-Kebir: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük.

39- El-Hafız: Her şeyi koruyucu olan.

40- El-Mukit: Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden.

41- El-Hasib: Kulların hesabını en iyi gören.

42- El-Celil: Celal ve azamet sahibi olan.

43- El-Kerim: Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.

44- Er-Rakib: Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan.

45- El-Mucib: Duaları, istekleri kabul eden.

46- El-Vasi: Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden

47- El-Hakim: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan.

48- El-Vedud: Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan.

49- El-Mecid: Her türlü övgüye layık bulunan.

50- El-Bais: Ölüleri dirilten.

51- Eş-Şehid: Her zaman her yerde hazır ve nazır olan.

52- El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran.

53- El-Vekil: Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran.

54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz.

55- El-Metin: Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü.

56- El-Veliyy: İnananların dostu, onları sevip yardım eden.

57- El-Hamid: Her türlü hamd ve senaya layık olan.

58- El-Muhsi: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen.

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan.

60- El-Muid: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan.

61- El-Muhyi: İhya eden, dirilten, can veren.

62- El-Mümit: Her canlıya ölümü tattıran.

63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi hayat sahibi.

64- El-Kayyum: Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.

65- El-Vacid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.

66- El-Macid: Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan.

67- El-Vahid: Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.

68- Es-Samed: Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu.

69- El-Kadir: Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70- El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi.

71- El-Mukaddim: Dilediğini, öne alan, yükselten.

72- El-Muahhir: Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan.

73- El-Evvel: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan.

74- El-Ahir: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.

75- El-Zahir: Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen.

76- El-Batın: Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan.

77- El-Vali: Bütün kainatı idare eden.

78- El-Müteali: Son derece yüce olan.

79- El-Berr: İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı.

80- Et-Tevvab: Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan.

81- El-Müntekim: Zalimlerin cezasını veren, intikam alan.

82- El-Afüvv: Affı çok olan, günahları affetmeyi seven.

83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli.

84- Malik-ül Mülk: Mülkün, her varlığın sahibi.

85- Zül-Celali vel ikram: Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi.

86- El-Muksit: Her işi birbirine uygun yapan.

87- El-Cami: Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan.

88- El-Ganiyy: Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan.

89- El-Mugnî: Müstağni kılan. İhtiyaç gideren, ihtiyaçları karşılayan, zengin eden

90- El-Mani: Dilemediği şeye mani olan, engelleyen.

91- Ed-Darr: Elem, zarar verenleri yaratan.

92- En-Nafi: Fayda veren şeyleri yaratan.

93- En-Nûr: Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren.

94- El-Hadi: Hidayet veren.

95- El-Bedi: Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan.

96- El-Baki: ‘Varlığının sonu olmayan, ebedi olan.

97- El-Varis: Her şeyin asıl sahibi olan.

98- Er-Reşid: İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.

99- Es-Sabur: Ceza vermede acele etmeyen

De ki: ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın.

Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur. (İsra-110)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir